Indikators styrelse fungerar som en källa till kunskap om de fält vi verkar inom, bollplank för strategiska frågor och ger oss möjlighet att kontinuerligt få del av ny forskning.

Indikators styrelse består av:

Axel Bergh
Axel har arbetat som chef inom hälso- och sjukvården sedan början på 80-talet. Bland annat som Beställar- och utvecklingschef och chef för strategiskt utveckling i Västra Götalandsregionen. Axel har en bred erfarenhet av hälso- och sjukvården ut ett managementperspektiv.

Bibbi Carlsson
Bibbi har haft flera ledande positioner, bland annat som sjukhusdirektör för Mölndals sjukhus, VD för Göteborgsregionens lokaltrafik AB och Bohustrafiken. VD för Landstingsförbundet samt förbundsdirektör för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Bibbi har stor kunskap om offentlig verksamhet i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet.

Inger Ekman
Inger är professor i omvårdnad och centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård – GPCC – Vid Sahlgrenska Akademin. GPCCs övergripande mål är att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård. Forskningen syftar till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård.

Max Petzold
Max är professor i biostatistik och Max är föreståndare för akademistatistik vid Sahlgrenska akademin. Han har stor erfarenhet av olika medicinska studier, både  pre-kliniska och kliniska studier. Han har även arbetat inom samhällsmedicin och utvärdering av hälsopolicies. Max fungerar också som rådgivare åt Indikator i statistiska frågor.