slide3

För att data skall göra skillnad krävs det inte sällan analys och tolkning av data. Resultatet behöver sättas i ett sammanhang och verifieras av andra liknande undersökningar och studier som gjorts tidigare.

ANALYS

Många av våra uppdragsgivare vill ha en djupare förståelse av sina resultat. Vi har kompetens inom statistik, analys och stilistisk kompetens för att kunna producera flera olika typer av rapporter. Indikators medarbetare har vid upprepade tillfällen helt eller delvis genomfört rapporter och analyser åt bland annat Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Polisen och ett flertal landsting och privata vårdgivare.

Exempel på analysarbete som Indikator har bidragit till:
Vård ur patienterna perspektiv
Årsrapport Patientsäkerhetskultur
Att arbeta med resultaten_Primärvård

 

KONSULTATIVA TJÄNSTER OCH FÖRELÄSNINGAR

Flera av våra medarbetare efterfrågas vid återkommande tillfällen för konsultuppdrag inom studiedesign, verksamhetsutveckling, patientmedverkan, patientmakt och säkerhetskultur. Vi genomför återkommande konsultativa insatser och föreläsningar för myndigheter, sjukvårdsorganisationer och kommuner, främst inom områdena patientsäkerhet, säkerhetskultur, patient- och brukarmedverkan och patientlagstiftning. Vi genomför även utbildningar och rådgivning i undersökningsmetodik.

För förfrågningar kring föreläsningar eller konsultativa insatser är  du välkommen att kontakta
lars.fallberg@indikator.org