Tullverket

Tullverket

På uppdrag av Tullverket genomför Indikator kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Under 2018 genomförde Indikator observationsstudier i syfte att utvärdera bemötandet utifrån JiM (Jämställdhet i myndigheten), – finns det skillnader i hur Tullverkets personal bemöter kvinnor och män, både faktiskt bemötande och upplevt bemötande. Vi mäter även kundnöjdheten inom olika verksamhetsområden.

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Under våren 2019 genomför Indikator undersökningen ”Kritik på teknik” på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. I undersökningen deltar 102 av Sveriges kommuner och sammanlagt skickas 75 000 enkäter ut där kommuninvånarna ges möjlighet att tycka till om den kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Årets undersökningsomgång är den […]

SOM-undersökningen 2018

SOM-undersökningen 2018

Under hösten/vintern 2018 genomförde Indikator för andra året SOM-undersökningarna på uppdrag av SOM-institutet. Undersökningen skickades ut till ett slumpmässigt urval av totalt 37 000 personer i Sverige. SOM-undersökningen 2018 blev faktiskt den största någonsin, och genomfördes på nationell nivå, samt regionalt i Västra Götaland, Värmland och Göteborgs Stad. Syftet med undersökningen är att belysa svensk […]

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Under 2019 genomför Indikator Hälso- och sjukvårdsbarometern på uppdrag av SKL. Det är en årlig nationell undersökning som riktar sig till allmänheten med frågor om attityder, förväntningar och erfarenheter av hälso- och sjukvården. Det är en så kallad mixed-mode undersökning där flera metoder används i kombination för att på bästa möjliga sätt nå ut till […]