Tid till vård ger vård i tid

Tid till vård ger vård i tid

”Nästan hälften av läkarnas arbetstid läggs numera på andra uppgifter är att möta och behandla patienter.” Detta visar en enkät besvarad av 1228 kliniskt verksamma läkare som Indikator genomfört på uppdrag av McKinsey i samarbete med Läkarförbundet. Rapporten konstaterar bland annat att klara riktlinjer saknas för hur läkarnas tid disponeras, att läkare lägger en stor […]

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Indikator är ramavtalsleverantör åt Göteborgs stad

Från första mars finns det nya ramavtal för marknads- opinions- och attitydundersökningar i Göteborgs stad. Indikator är en av Göteborgs stads två generella leverantörer vilket innebär leverantörer som har förmåga och kapacitet att utföra omfattande undersökningar. Leverantören ska ha en bred kompetens som spänner över många områden och ett utbud av tekniker/metoder som kan tillämpas […]

Tullverket

Tullverket

På uppdrag av Tullverket genomför Indikator kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Under 2018 genomförde Indikator observationsstudier i syfte att utvärdera bemötandet utifrån JiM (Jämställdhet i myndigheten), – finns det skillnader i hur Tullverkets personal bemöter kvinnor och män, både faktiskt bemötande och upplevt bemötande. Vi mäter även kundnöjdheten inom olika verksamhetsområden.

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Kritik på teknik – Tyck till om den kommunala tekniken!

Under våren 2019 genomför Indikator undersökningen ”Kritik på teknik” på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. I undersökningen deltar 102 av Sveriges kommuner och sammanlagt skickas 75 000 enkäter ut där kommuninvånarna ges möjlighet att tycka till om den kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Årets undersökningsomgång är den […]