Metoder

Postala undersökningar

Vi genomför ofta undersökningar med postala enkäter. Vid det första utskicket får respondenten ett frågeformulär samt en hälsning från uppdragsgivaren om varför undersökningen genomförs. Vid uteblivet svar får respondenterna två påminnelser, den första i formen av ett vykort. Vid den andra och sista påminnelse skickas ett nytt frågeformulär.

Trots de otaliga undersökningsmetoder som utvecklats genom de elektroniska medierna är den postala enkäten fortfarande oöverträffbar när det gäller att få en hög svarsfrekvens samt ett representativt urval av respondenter. Av erfarenhet och forskning vet vi också att vissa patientgrupper tenderar att vara sämre på att svara på enkäter. Detta kan korrigeras genom kalibrering av urvalet tillsammans med uppdragsgivaren.

Webbundersökningar

Som ett komplement till den postala enkäten har vi skapat ett webbgränssnitt där respondenten kan välja att, istället för att besvara den postala enkäten, fylla i en elektronisk version av densamma.

Det webbaserade gränssnittet möjliggör olika språkversioner av samma enkät samt enkäter som utformas för vissa grupper med funktionshinder. Vi genomför också ett begränsat antal typer av undersökningar via e-post.

Telefonundersökningar

Vi genomför över 50 000 telefonundersökningar på uppdrag av kommuner, landsting, myndigheter och privata verksamheter. Undersökningarna genomförs av erfaren personal som är utbildade i att genomföra både strukturerade och semi-strukturerade intervjuer för att kunna samla så mycket information som möjligt för uppdraget. Vi har även en omfattande kompetens vad gäller studiedesign och frågeutformning inom området.

Mobila undersökningar

Vi följer med i den allt snabbare utvecklingen av nya mobila insamlingsmetoder och kan inbjuda flera olika former av datainsamling på telefon, pekplatta och via datorer. Vi har även erfarenhet av att kombinera mobildata med registerdata för att kunna fånga olika typer av data för verksamheten.

Kvalitativa undersökningar

För att få en djupare förståelse för hur medborgare, brukare eller patienter uppfattar en företeelse, organisation eller verksamhet kan man genom kvalitativa undersökningar få en djupare förståelse av ett fenomen. Kvalitativa undersökningar brukar vanligtvis bestå av olika former av fokusgrupper, djupintervjuer eller observationsstudier. Vi har stor kompetens och erfarenhet av dessa typer av undersökningar både i form av planering, ledning, genomförande och analys.

Det viktigaste för oss är målet och att data gör skillnad

Välkommen att kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för er.