Tid till vård ger vård i tid

Tid till vård ger vård i tid

”Nästan hälften av läkarnas arbetstid läggs numera på andra uppgifter är att möta och behandla patienter.”
Detta visar en enkät besvarad av 1228 kliniskt verksamma läkare som Indikator genomfört på uppdrag av McKinsey i samarbete med Läkarförbundet. Rapporten konstaterar bland annat att klara riktlinjer saknas för hur läkarnas tid disponeras, att läkare lägger en stor del av sin tid på uppgifter som borde utföras av andra samt att undermåliga IT-system ökar den administrativa bördan.

För att långsiktigt förbättra produktiviteten i vården pekar rapportförfattarna bland annat på att kompetenser hos olika yrkesgrupper inom sjukvården måste nyttjas på ett mer effektivt sätt samt att ny teknik, digitalisering och automatisering är avgörande.

Ta del av hela rapporten på Läkarförbundets hemsida: slf.se

Leave a Reply