Tullverket

Tullverket

På uppdrag av Tullverket genomför Indikator kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Under 2018 genomförde Indikator observationsstudier i syfte att utvärdera bemötandet utifrån JiM (Jämställdhet i myndigheten), – finns det skillnader i hur Tullverkets personal bemöter kvinnor och män, både faktiskt bemötande och upplevt bemötande. Vi mäter även kundnöjdheten inom olika verksamhetsområden.

Leave a Reply