Det viktigaste för oss är utveckling

Under de senaste åren har två parallella utvecklingar förändrat inställningen till data. Dels är det enklare att samla in data, dels har efterfrågan på data ökat. De positiva följderna har blivit en ökad kunskap och större möjligheter att följa upp den offentliga verksamheten. På minuskontot kan vi lägga svikande svarsfrekvenser och stora mängder data som används i begränsad omfattning.

För att möta dessa utmaningar har vi valt att fokusera på siffror som vi tror gör skillnad. Vi är experter på mätningar inom offentlig verksamhet med spetskompetens inom hälso- och sjukvård. Inom dessa områden vet vi hur man skall samla in data, vilken data som efterfrågas och hur data kan presenteras så att den används och gör skillnad. Genom att vara väl insatta i de marknader vi undersöker kan vi också aktivt bidra i projektledning och analys av insamlad data på ett konstruktivt sätt. Vår erfarenhet gör att vi känner till fallgropar, framgångsfaktorer, risker och möjligheter.

För att kunna erbjuda moderna och kostnadseffektiva lösningar för datainsamling har vi skapat strategiska samarbeten med ett flertal företag som ligger i framkant inom sitt specifika område. Detta gäller såväl utskick av postala enkäter som pekskärmslösningar och e-postundersökningar. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi möjlighet att genomföra alla typer av undersökningar samt kombinera metoder för att nå så många målgrupper som möjligt. För kvalitativa undersökningar har vi tillgång till lokaler med såväl observationsmöjligheter som ljud- och bildupptagning.

Vi erbjuder uppdragsgivare transparens genom att kunna följa hela undersökningen genom återkommande uppdateringar av inkomna enkäter och delaktighet i såväl frågeformulering som databearbetning. Vi tror att engagerade uppdragsgivare också kommer använda resultaten till att göra skillnad.

Förtroendet hos respondenterna är avgörande för att så många som möjligt vill delta i undersökningen. Vi följer den europeiska branschkoden för marknadsundersökningar och är certifierade inom såväl kvalitet som miljö. Ett aktivt arbete för att värna respondentens integritet tror vi är viktigt för att skapa data som gör skillnad.

 

Det övergripande målet för verksamheten inom ramen för Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) är att hjälpa våra uppdragsgivare att utveckla kvaliteten på sina tjänster.

Detta sker genom att samla in strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade synpunkter och kommentarer från användare, brukare, patienter, medarbetare, leverantörer etc. Insamlad data analyseras och paketeras för att enkelt och lättfattligt kunna kommuniceras till den egna personalen samt återkopplas till olika intressegrupper för att utveckla den egna verksamheten.

Vi ska förklara insamlad data och utbilda våra uppdragsgivare i hur de ska kunna leverera tjänster av högre kvalitet.

Företagets affärsidé är att tillhandahålla kostnadseffektiva och målgruppsanpassade datainsamlingsmetoder till den offentliga sektorn.

Vi har specialiserat oss på mätningar i offentlig sektor och har lång erfarenhet av att genom undersökningar bidra till att utveckla verksamheten inom kommuner, landsting och stat. Flera av våra medarbetare har specialiserat sig på specifika områden för att kunna för att kunna följa med i utvecklingen av nya mätmetoder och förändringar inom specifika mätområden.

Vi ställer höga krav på våra medarbetare och rekryterar bara personer som förutom kompetens inom det specifika området även har ett stort samhällsengagemang – precis som våra uppdragsgivare.

Analys

Många av våra uppdragsgivare vill ha en djupare förståelse av sina resultat. Vi har kompetens inom statistik, analys och stilistisk kompetens för att kunna producera flera olika typer av rapporter. Indikators medarbetare har vid upprepade tillfällen helt eller delvis genomfört rapporter och analyser åt bland annat Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Polisen och ett flertal landsting och privata vårdgivare.

Ett flertal av Indikators medarbetare efterfrågas vid återkommande tillfällen för konsultuppdrag inom studiedesign, verksamhetsutveckling, patientmedverkan, patientmakt och säkerhetskultur.