Personuppgiftspolicy

Vår policy för hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Den som ansvarar för att dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen/GDPR är företagets personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvarig: Lars Fallberg
Företagets organisationsnummer: 556882-3404
Adress: Alfagatan 5, Mölndal
E-post: lars.fallberg@indikator.org
Telefon: 031-730 31 00 eller 0730-594020

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud vid företaget är Mattias Örtengren, 031-730 3100 eller mattias.ortengren@indikator.org 

Typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar följande personuppgifter; mejladresser, telefonnummer, personnummer, namn
och adresser till respondenter.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Ovanstående personuppgifter lagras hos Indikator i olika datasystem för att vi ska kunna
fullgöra våra avtal och åtagande med offentliga organisationer som följer upp opinioner,
kvalitet, åsikter och erfarenheter som medborgare, brukare, patienter, tjänstemottagare och
medlemmar har.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Uppgifterna får vi från myndigheter, kommuner, regioner, medlemsorganisationer eller
genom att köpa adresser från offentliga register på uppdrag av våra kunder.

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal på
uppdrag av myndigheter, kommuner, regioner och medlemsorganisationer.
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

På begäran av myndighet är vi enligt lag skyldiga att lämna ut information över de
personuppgifter som vi behandlar.

Stannar uppgifterna inom EU?

Vi får inte överföra dina personuppgifter till tredje land (land utanför EU/EES).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är
uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt svensk lag och gällande EU-rätt.
I praktiken raderas personuppgifter senast sex månader efter det att datainsamlingen avslutats.

Dina rättigheter när personuppgifter behandlas av oss

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
  Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten Eftersom det finns särskilda regler
  kring hanteringen av allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på
  lagring, som exempelvis bokföringsregler så begränsas ibland vissa av dessa
  rättigheter.