Indikator Opinion FAQ

FAQ - Vanliga frågor om våra undersökningar

Indikator Opinion utför regelbundna frågeundersökningar för att undersöka den breda allmänhetens åsikter och tankar om centrala politiska frågor. Att låta väljarna göra sin röst hörd, även mellan allmänna val, är en central del av den demokratiska processen i valsystem likt det i Sverige. För att undersökningarna ska vara trovärdiga är det avgörande att metoden som används har en vetenskaplig grund.

Vi förlitar oss uteslutande på beprövade vetenskapliga metoder i våra undersökningar, vilket innebär att det är slumpen som avgör vem som inbjuds att delta. Att det är slumpen, och inte en individs intresse eller politiska engagemang som ligger till grund för att någon kan gå med i en undersökning, är av grundläggande betydelse för att säkerställa att resultaten återspeglar den allmänna opinionen. Användningen av slumpmässigt urval gör det också möjligt att exakt beräkna osäkerheter, ofta refererade till som felmarginaler, som är associerade med undersökningens resultat.

När urvalet inte är slumpmässigt utan baseras på självrekrytering, där deltagarna själva avgör om de vill gå med i en undersökning, riskerar resultaten att bli snedvridna och opålitliga. Om vem som helst kan gå med i en undersökning tenderar resultatet att spegla åsikterna hos de mest politiskt intresserade och engagerade, snarare än den breda allmänhetens åsikter. I värsta fall kan undersökningens integritet ifrågasättas, eftersom grupper med starka åsikter kan ha incitament att mobilisera likasinnade för att manipulera resultaten i en viss riktning. Om det inte är slumpen som avgör vem som bjuds in till en undersökning är det också omöjligt att göra några beräkningar på hur säkra eller osäkra undersökningens resultat är.

Vi använder post för att det är den kontaktväg som gör det möjligt att inkludera samtliga röstberättigade i vår urvalsram. Idag, år 2023, kan mindre än 50 procent av de boende i Sverige över 18 år kopplas till ett mobiltelefonnummer. Nästan alla har däremot en folkbokföringsadress dit det går att skicka post.

Vår erfarenhet av att samla in miljontals enkätsvar varje år har visat att inbjudningar via brev inte bara är den kontaktväg som gör det möjligt att inkludera störst andel av målpopulationen (svenska väljare), utan också den mest effektiva metoden för att uppnå höga svarsfrekvenser. Att skicka fysiska brev där de svarande har möjlighet att skicka tillbaka en fysisk pappersenkät gör det därtill möjligt att nå ut till mindre politiskt intresserade och engagerade väljargrupperna som sällan skulle ansluta sig till en internetpanel.

Nej, vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för respondenterna att delta i våra undersökningar, eftersom detta är avgörande för att uppnå en hög svarsfrekvens och därigenom data av högsta kvalitet. I Indikator Opinions månatliga omnibus skickar vi en kort pappersenkät som svarspersonen kan fylla i med papper och penna. Med vetskapen om att svarsmönstren varierar mellan olika demografiska grupper, ger vi även alternativet att svara online via såväl svarskoder som scanningsbara QR-koder. För de som inte vill eller kan svara via post eller internet ges möjligheten att ringa in och besvara undersökningen per telefon. Att erbjuda många olika svarsmöjligheter säkerställer att vi kan nå en bredare grupp av deltagare och därmed fånga upp en mångfald av perspektiv och åsikter i våra undersökningsresultat.

Indikator genomför varje år ett stort antal befolkningsundersökningar (likt Indikator Opinions omnoibus) på uppdrag av universitet, kommuner, regioner och myndigheter. Svarsfrekvensen i dessa undersökningar varierar stort beroende på undersökningens målgrupp, avsändare, tema, antal frågor, fältperiodens längd, antal påminnelser osv. Vad som är en bra svarsfrekvens beror helt enkelt på förutsättningarna för undersökningen.

I många fall lyckas vi nå svarsfrekvenser över 50 procent, då krävs ofta en flera månader lång fältperiod med ett stort antal påminnelser. Ett exempel är SOM-undersökningarna som har en svarsfrekvens på omkring 50 procent där fältperioden pågår i drygt 100 dagar. Indikator Opinion har en, för vår insamlingsmetod, mycket kort insamlingsperiod på omkring tre veckor. Indikator Opinions svarsfrekvenser står sig också mycket väl i jämförelse med andra samhällsviktiga undersökningar från bland annat SCB och Konjunkturinstitutet.

Svarsfrekvens är en nyckelfaktor för att bedöma en undersöknings kvalitet, vilket gör transparens i frågan centralt. Det är emellertid lika viktigt att ta hänsyn till andra aspekter som urvalsmetod, hur frågorna formuleras och principerna för justeringar av insamlade data genom viktning.

Vi ser med stor oro på en utveckling inom branschen där fler och fler aktörer väljer att inte redovisa svarsfrekvenser i sina undersökningar. Det är viktigt att poängtera att svarsfrekvensen i en undersökning endast är en av flera kvalitetsindikatorer. Men en avsaknad av en svarsfrekvens bör alltid ses som en varningslampa för någon som tar del av resultaten från en opinionsundersökning. Det finns också en trend att flera etablerade aktörer väljer att framhäva deltagarfrekvens i webbundersökningar som något som är analogt med svarsfrekvens i en opinionsundersökning som vänder sig till ett nytt slumpmässigt urval av väljare. En deltagarfrekvens i en webbundersökning är andelen som svarat på undersökningen bland de som bjudits in. Siffran i sig är däremot relativt intetsägande som en indikator på datakvalitén i undersökningen då det inte säger något om hur panelen byggts upp (hur den rekryterats, vem som funnits med i urvalsramen, svarsfrekvens in i panelen etc). 

Viktning av undersökningsresultaten är en viktig del av processen att korrigera eventuella skevheter och säkerställa att data är representativa för hela populationen. Denna process innebär att svar från grupper med lägre svarsbenägenhet viktas upp, medan svar från mer svarsbenägna grupper viktas ner. Vi strävar efter att göra viktningen så enkel och transparent som möjligt. Alla våra undersökningar är viktade efter officiell statistik gällande ålder, kön och partival i föregående riksdagsval. Denna efterbearbetning syftar till att säkerställa att undersökningsresultaten speglar den bredare populationens sammansättning och åsikter.

Traditionellt har samhällsvetenskapliga undersökningar ofta inkluderat en övre åldersgräns av praktiska orsaker. Fram tills nu har Indikator Opinion också haft en sådan gräns. Efter att SPF seniorerna uppmärksammat frågan, har vi tillsammans med Sveriges Radio beslutat att från och med december helt ta bort den övre åldersgränsen. Det finns specifika utmaningar i att nå de äldre äldre, men dessa väger lätt i jämförelse med principen att alla röstberättigade ska ha möjlighet att komma till tals i våra undersökningar.

Det är viktigt att framhålla att den faktiska åldersgränsen idag inte är den enda faktorn som exkluderar olika väljargrupper från att komma till tals. En aspekt som har minst lika stora konsekvenser handlar om att olika insamlingsmetoden per definition skapar åldersexkludering. Detta gäller både för telefonundersökningar – där det idag är vanligare att yngre väljare saknar publika nummer – och för undersökningar som genomförs via befolkningspaneler, där det förutom ett stort politiskt intresse också krävs betydande digitala kunskap, vilket av praktiska skäl utestänger delar av valmanskåren.

I våra undersökningar gör vi allt för att underlätta för deltagarna att ge sina svar. Därför använder vi post som första kontaktmetod, där deltagarna kan välja att svara antingen genom en kort pappersenkät eller, om de föredrar, genom att ringa in sina svar. Dessa alternativ är särskilt uppskattade bland äldre svarspersoner.

När vi i december tar bort den övre åldersgränsen blir Indikator Opinion det första institutet som genom ett slumpmässigt urval erbjuder alla väljare, oberoende av ålder, en chans att ge sin syn på dagsaktuella politiska frågor. Det här gäller frågan om röstningsintention, men också andra frågor som är minst lika viktiga från ett demokratiskt perspektiv såsom vilken fråga som är väljarnas viktigaste, väljarnas betyg på partiernas politik och vilket förtroende väljarna har för partiernas främsta företrädare.

Slumpmässigt rekryterad – precis som alla våra undersökningar så är Indikator Opinions Sverigepanel slumpmässigt rekryterad. Att det är slumpen, och inte en individs intresse eller politiska engagemang som ligger till grund för att någon kan gå med i en undersökning, är av grundläggande betydelse för att säkerställa att resultaten återspeglar den allmänna opinionen. Användningen av slumpmässigt urval gör det också möjligt att exakt beräkna osäkerheter, ofta refererade till som felmarginaler, som är associerade med undersökningens resultat.

Enda panelen som rekryteras via svarspersonernas folkbokföringsadress Indikator Opinions Sverigepanel är – oss veterligen – den enda kommersiella befolkningspanelen i Sverige som rekryteras genom att respondenterna kontaktas via sin folkbokföringsadress. Andra slumpmässigt rekryterade opinionspaneler rekryteras primärt via marknadsundersökningar som genomförs via telefonintervjuer. Det innebär i praktiken att dessa paneler exkluderar den del av befolkningen på omkring 50% som inte har något registrerat mobil- eller hemtelefonnummer.

Vi arbetar aktivt för att undvika att panelen blir proffstyckare – Utmaningen med panelundersökningar ligger i att de personer som väljer att delta, särskilt de som är aktiva över en längre period, ofta är mer politiskt informerade, intresserade och engagerade än genomsnittsväljaren. I praktiken riskerar detta att leda till att de som nyttjar sina paneler för hårt där svarspersoner deltar i undersökningar för ofta, får en snedvriden bild av den allmänna opinionen. I slutändan riskerar man här att framhäva rösterna hos de mest politiskt intresserade och engagerade på bekostnad av de med mindre intresse och engagemang. För att motverka att Indikator Opinions Sverigepanel utvecklas till en proffspanel tillåter vi våra paneldeltagare att endast delta i en undersökning varannan månad. Detta är betydligt mindre frekvent jämfört med andra paneler. Vi arbetar även varje månad med att fylla på panelen med nya slumpmässigt rekryterade panelister med syftet att säkerställa en bred och representativ sammansättning av panelen.

Dina svar gör skillnad!

Problem med enkäten eller om du inte vill delta, kontakta:
info@indikator.org
+46 (0)31-730 31 20