Indikator Opinion

Om Indikator Opinion

Indikator Opinion består av experter som ägnat hela sin yrkeskarriär åt att försöka förstå, analysera och förklara åsikter och väljarbeteende hos svenska folket. Vi drivs av nyfikenheten att förklara varför människor tycker, agerar och röstar som de gör samt hur vi på ett effektivt och tillförlitligt sätt kan mäta den svenska opinionen. Vi är skolade av Sveriges ledande valforskare i den stolta forskningstraditionen på det Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och våra undersökningar genomförs och analyseras uteslutande med vetenskapliga metoder.

Vår ambition är att värna och utveckla opinionsmätningar utan att göra avkall på kvalitet eller forskningsetiska principer som transparens och replikerbarhet. Vår expertis av opinions- och väljarforskning i kombination med våra omfattande erfarenheter av att genomföra Sveriges största och mest välkända befolkningsundersökningar gör Indikator Opinions erbjudande unikt på den svenska marknaden och det självklara alternativet för organisationer som verkligen vill förstå svenska folket.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa er.

 

 

Per Oleskog Tryggvason

Per är opinionschef på Indikator och disputerad forskare i politisk kommunikation från Göteborgs universitet. Under de senaste tio åren har han varit nära knuten till både Valforskningsprogrammet och SOM-institutet. Per har bland annat varit med och lett flera storskaliga undersökningsprojekt så som den nationella och länderjämförande delen av de svenska Valundersökningarna, valundersökningarnas kampanjpaneler, SVT:s valkompasser samt SVT-VALU. Han har flera publikationer internationella toptidskrifter inom ämnen som rör olika aspekter av väljarbeteende och opinionsbildning.     

Per
Oleskog Tryggvason

Opinionschef, fil dr

076- 028 08 36
per.oleskog.tryggvason@indikator.org

Edvin Boije

Edvin, Pol MSc, har en bakgrund inom väljarbeteende på det svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Sedan 2015 driver Edvin undersökningsföretaget Indikator och har ansvarat för genomförandet av flera av Sveriges största undersökningsuppdrag på uppdrag av universitet, regioner och kommuner. Edvin har sedan 2017 bland annat ansvarat för datainsamlingen av SOM-institutets årliga undersökningar, produktion av Sveriges Officiella Statistik för ett flertal myndigheter samt en mängd omfattande undersökningar på teman som folkhälsa, vård och resvanor.   

 

Edvin
Boije

Projektledare, vice VD

031-730 3119
edvin.boije@indikator.org

Våra undersökningar

Indikator Opinion genomför regelbundet frågeundersökningar för att fånga upp vad den breda allmänheten tycker och tänker i centrala politiska samhällsfrågor. Att ge folket möjlighet att uttrycka sig i aktuella frågor, även mellan allmänna val, är en central del av den demokratiska processen. För att dessa undersökningar ska vara trovärdiga är det av yttersta vikt att den metod som används är vetenskapligt grundad.

Vi använder endast beprövade vetenskapliga metoder i sina undersökningar, där slumpen avgör vilka personer som bjuds in att delta. Att slumpen, snarare än en persons intresse eller engagemang, spelar en avgörande roll när det gäller deltagande i undersökningar, är av grundläggande betydelse för att säkerställa att undersökningen återspeglar den allmänna opinionen.